• HUF

Felhasználási Feltételek

1. AZ ÁLLAMI FELTÉTELEK

Ezek a feltételek a felek végleges és teljes megállapodását képviselik, és egyetlen olyan rendelkezés sem, amely bármilyen módon módosítja vagy megváltoztatja az itt szereplő rendelkezéseket, társaságunkra nézve nem kötelező érvényű, kivéve, ha írásban megteszik, és egy tisztviselő vagy más meghatalmazott személy aláírja és jóváhagyja a Cégünk. E feltételek egyikének sem módosulhat a társaságunk árufuvarozása, miután megkapta a vevői megrendelést, szállítási igényt vagy hasonló nyomtatványokat, amelyek nyomtatott feltételeket tartalmaznak, amelyek kiegészítik vagy ellentétesek a jelen feltételekkel. Ha valamely feltételt, záradékot vagy rendelkezést az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánít, az ilyen nyilatkozat vagy részesedés nem érinti a jelen leírásban szereplő bármely más feltétel, záradék vagy rendelkezés érvényességét.

2. A RENDELÉSEK ELFOGADÁSA

Minden megrendelést írásban árellenőrzésnek vetünk alá a Cégünk felhatalmazott munkatársaival, kivéve, ha írásban meghatározzák, hogy egy meghatározott időtartamra szilárdan vállalják. Az áruk szállítása írásbeli ár-ellenőrzés nélkül nem jelenti a megrendelésben szereplő ár elfogadását.

3. HELYETTESÍTÉS

Cégünk fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül, hogy hasonló, minőségű és funkciójú alternatív termékeket cseréljen. Ha a Vevő nem fogad helyettesítőt, akkor a Vevőnek kifejezetten kijelentenie kell, hogy a csere nem megengedett, amikor a vevő árajánlatot kér, vagy ha ilyen ajánlatkérés megtörtént, vagy ha nem került sor ajánlatkérésre, akkor a megrendeléskor Cégünk.

4. ÁR

A megadott árak, beleértve a szállítási díjakat is, 10 napig érvényesek, kivéve ha egy meghatározott időtartamra vállalkozássá válnak, írásbeli árajánlat vagy írásbeli eladási nyilatkozat alapján, amelyet cégünk tisztviselője vagy más meghatalmazott munkatársa bocsátott ki vagy ellenőrzött. Egy meghatározott időszakra cégként megjelölt árat Társaságunk visszavonhat, ha a visszavonás írásban történik, és azt a Vevőnek postázzák, mielőtt az ár írásos elfogadását megkapnánk Társaságunknak. Az összes ár és szállítás F.O.B. szállítási pont. Társaságunk fenntartja a jogot a rendelések visszavonására abban az esetben, ha az eladási árakat alacsonyabbak határozzák meg a kormányzati rendeletek.

5. SZÁLLÍTÁS

Eltérő rendelkezés hiányában cégünk a megítélését használja a szállító és az útvonal meghatározásakor. A Cégünk egyik esetben sem vállal felelősséget a kiválasztásából eredő késésekért vagy túlzott szállítási költségekért.

6. CSOMAGOLÁS

Eltérő rendelkezés hiányában cégünk csak a kiválasztott szállítási módra vonatkozó minimális csomagolási előírásait fogja betartani. A Vevő által igényelt különleges csomagolás, berakodás vagy merevítés költségeit a Vevő viseli. A Vevő speciális felszereléseinek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A kedvezmény csak az anyag számlázott értékére vonatkozik (az adókra vagy a szállítási költségekre nem vonatkozik). Vállalatunk fenntartja a jogot az áru előlegének vagy kielégítő biztosítékának megkövetelésére az árukra, ha a Vevő pénzügyi helyzete a társaságunk által meghatározott módon ezt indokolja.

8. A veszteség címe és kockázata

A fuvarozónak történő szállítás a Vevőnek történő kézbesítésnek minősül, és azután a veszteség vagy sérülés kockázata a Vevőre hárul. A Vevőnek a szállítás vagy a kézbesítés során bekövetkezett károkért közvetlenül a szállítóhoz kell fordulnia. A Vevő társasággal szemben az ilyen, a fuvarozóhoz történő kézbesítés előtt felmerült hiány vagy kár iránti igényt az áruk kézhezvételétől számított hét (7) napon belül kell benyújtani, és a fuvarozó által aláírt eredeti szállítási számlával kell megjelölni, hogy a fuvarozó megkapta az árut Társaságunktól. az igényelt állapotban. Annak ellenére, hogy a veszteség a Vevőre hárul, az itt eladott áruk tulajdonjoga és birtoklási joga a Társaságunknál marad, mindaddig, amíg az alábbiakban leírt összes kifizetés meg nem történik, ideértve a bankjegyekkel vagy más módon bizonyított visszatartott összegeket, kamatokat, könyvviteli költségeket és ügyvédeket; díjakat készpénzben kell megfizetni, és a Vevő vállalja, hogy megtesz minden szükséges intézkedést az ilyen jog és tulajdonjog tökéletesítéséhez és fenntartásához Társaságunkban .

9.  ÉRCÁTADÁSRÓL & ALKALMAZANDÓ VÁMOK és ADÓK

Attól függően, hogy az ország melyik országba utasítja nekünk a megrendelés szállítását, megrendelésére behozatali adók, vámok és illetékek és / vagy más hasonló típusú állami adók, illetékek vagy illetékek (együttesen vámok és adók) vethetők ki. Ön felelős az összes ilyen illeték és adó megfizetéséért, függetlenül attól, hogy mikor számláznak vagy terhelik a vámot és adót. Nincsenek ellenőrzéseink ezen díjak felett, mivel a vámpolitika országonként nagyon eltérő. Ha olyan megrendelést nyújt be, amelyre vámok és adók vonatkoznak, akkor az Ön által fizetendő illetékek és adók kiszámítása csak a megrendelés benyújtása után történhet meg. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy első alkalommal megtudja az Önre kivetett vámok és adók összegét, amíg meg nem kapja a hitelkártya-kimutatást vagy a kézhezvételtől számlát a szállítmányhoz. Egyes esetekben a vámok és adók kiszámítása az eredeti szállítási becsléseinket meghaladó szállítási késleltetést okozhat.

10. VIS MAJOR

Társaságunk nem felel azért, mert nem teljesíti kötelezettségeit, amelyek közvetlenül vagy közvetve Isten cselekedeteiből származnak, vagy ahhoz hozzájárulnak; Vevő, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, beleértve a bérek és az árak ellenőrzését; tüzek; háború; lázadás; a szállítás késése; nyersanyagok (beleértve az energiaforrásokat), alkatrészek, munkaerő, üzemanyag vagy kellékek megszerzésének hiánya vagy képtelensége; vagy más körülmények, amelyek a társaságunk ésszerű befolyásán kívül esnek, akár hasonlóak, akár hasonlóak a fentiekhez. Ha bizonyos mennyiségeket érint, és másokat nem, az érintett mennyiségeket felelősségvállalás nélkül meg kell szüntetni, de a megállapodást nem érinti.

11. FELELŐSSÉG

Vállalatunk nem felelős, semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen sérülésért vagy kárért, amely termékének egyedileg vagy más termékekkel kombinációjában történő alkalmazásából vagy felhasználásából származik, és amelyek e rendelés elfogadásából származnak. Cégünk nem vállal felelősséget a kiszállított súlyban vagy mennyiségben tapasztalt hibákért, kivéve ha a Vevő a szállítmány kézhezvételétől számított hét (7) napon belül igényli, és az eredeti szállítási számlával kíséri, amelyet a szállító írt alá, megjegyezve, hogy a fuvarozó a társaságunkból állapotban kapott árut igénylik. Ha ilyen időben történő igényt a Vevő nyújt be, és a követelést a Társaságunk érvényesnek tekinti, akkor cégünk teljesítheti felelősségét vagy a hiány hiányának kiküszöböléséhez szükséges mennyiség szállításával, vagy a Cégünk opciójánál, és jóváírhatja a Vevőt a a hiány.

12. GARANCIA

A cégünk által értékesített összes áru szavatolja a Vevőt, hogy anyag- és gyártási hibáktól mentes legyen, és az iparági szabványok szerint készüljenek. A fenti jótállás nem ruházható fel, és kizár minden egyéb jótállást, amelyet kifejezetten nem fogalmazunk meg, függetlenül attól, hogy kifejezetten vagy törvényi előírások alapján merültek fel, vagy egyéb módon, beleértve, de nem korlátozva a forgalmazhatóság vagy az alkalmasság feltételezett jótállására. Cégünk egyetlen képviselője, alkalmazottja vagy képviselője sem jogosult arra, hogy vállalkozását az árukkal kapcsolatos bármiféle képviseletre, megerősítésre vagy garanciára kötelezze, és az ilyen képviselet, megerősítés vagy garancia nem tekintendő a következők alapjául: ezt a megállapodást, és végrehajthatatlannak kell lennie. Az állítólagos anyag- vagy gyártási hibát a Vevő lemondásnak tekinti, hacsak az áruk Vevő általi kézhezvételétől számított hét (7) napon belül írásban nem nyújtják be Társaságunknak.

Vállalatunk nem felel a fenti jótállás alapján, ha bármilyen veszteséget vagy károkat az áruk nem megfelelő használata vagy használata okozott. Vállalatunk nem vállal felelősséget az áruk kialakításával kapcsolatban, és nem vállal semmiféle garanciát az ilyen konstrukciókkal kapcsolatban. Ez a jótállás az összes kifejezett, hallgatólagos vagy törvényben foglalt jótállás helyett és kizárja az összes jótállást, ideértve a forgalmazhatóság vagy a fitnesz feltételezett garanciáit is.

13. JOGSZABÁLYOK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Társaságunk nem felel az esetleges vagy következményes veszteségekért, károkért vagy költségekért, amelyek közvetlenül vagy közvetetten merülnek fel az áruk eladása, kezelése vagy használata, vagy egyéb, ezzel kapcsolatos okok miatt. Cégünk felelőssége minden esetben, beleértve a jótállás vagy gondatlanság megsértése iránti igényt is, kizárólag a társaságunk opciójánál korlátozódik az e megállapodásnak nem megfelelő áruk cseréjére, valamint a Vevő visszafizetésére vagy jóváírására. az ilyen áruk vételára, vagy az áruk javítása vagy javításának megszervezése. Ha Cégünk az áruk visszatérítését kéri, akkor az árut a Cégünknek szóló utasításainak megfelelően továbbjuttatjuk Cégünknek. Az ebben a bekezdésben foglalt jogorvoslati lehetőségek a Vevő társaságunkkal szembeni egyedüli jogorvoslatát jelentik, amennyiben társaságunk bármely kötelezettségét megsérti, akár garanciavállalás, akár más módon. Mindaddig, amíg társaságunk jóhiszemű erőfeszítéseket tesz a jogsértések kijavítására, az itt előírt jogorvoslati lehetőségeket teljesítettnek kell tekinteni.

14. KIVÁLASZTÁS

A Vevő kijelenti, hogy az alábbiakban eladott áruk a tényleges vagy tervezett felhasználásukra alkalmasak, és hogy a Vevő nem támaszkodott társaságunk készségére vagy megítélésére a megfelelő áruk vagy anyagok kiválasztásában, vagy a megfelelő áruk és anyagok tervezésében. A Vevő kijelenti, hogy az áruk felhasználását és beszerelését az alkalmazandó kormányzati követelményeknek megfelelően kell végrehajtani. Vevő megvédi, kártalanítja és ártalmatlanul tartja a Társaságunkat, annak jogutódjait, átruházásait és leányvállalatait minden költség ellen (beleértve az ügyvédi díjakat), a tényleges vagy állítólagos igényekből eredő károkat és felelősségeket, vagy a Társaságunknak az állítólagos jogsértésért javasolt vagy becsült büntetéseket bármely szövetségi, pala vagy helyi törvény, szabály, szabályozás vagy szabvány, az alábbiakban szállított áruk bármilyen felhasználása miatt vagy azzal összefüggésben.

15. TÁBORNOK

Cégünk kifejezetten kijelenti, hogy az alábbiak szerint szállítandó árukat a módosított 1939-es tisztességes munkaügyi törvény követelményeinek megfelelően kell előállítani.

'Normál Kiszállítás' Szállítási költség becslése: Ft0